فارسی ششم دوستی

حجم فایل : 1.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا فارسی ششم ابتدایی
دوستی عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر : ( قرن پنجم هجری )
وی از امرای دانشمند آل زیار است . فرمانروایی وی منحصر به قسمت محدودی از گرگان و طبرستان بود .عنصر المعالی مردی آگاه و دانشمند بود و به زبان فارسی و طبری شعر می سرود . کتاب قابوس نامه ی وی که در حقیقت نصایح و اندرزهای زندگی ساز او خطاب به فرزندش « گیلانشاه »است ،‌ از آثار معروف نثر ساده و روان فارسی بشمار می آید . قابوس نامه :

کتابی پند آموز و نوشته عنصرالمعالی کیکاووس است .
نام قابوس نامه از نویسنده ی آن « قابوس » در 24 فصل نوشته شده است و موضوعات آن مربوط به تربیت فرزند ،‌رسوم لشکرکشی ،‌مملکت داری ،‌آداب اجتماعی و دانش و فن است . معنای واژگان دشوار بدان = آگاه باش همی طلب = بطلب
مردمان = انسان ها همی دار = بدار
ناگزیرند = ناچارند سازگاری = موافق بودن ،‌مدارا
به = بهتر مشفق = مهربان ، دلسوز
اندیشه = فکر یکدل = صمیمی ، همدل ، صادق
مردمی = انسانیت ، مهربانی
احسان = نیکویی خواجه نظام الملک : ( قرن پنجم ه . ش )
نظام الملک از وزیران و دانشمندان مشهور قرن پنجم است که د رتوس متولد شد .
مدت وزارت او سی سال بود . بسیاری از پیشرفت های سلجوقیان در امور داخلی کشور مدیون لیاقت و کاردانی وی بود ..
مدارس بسیاری بنا نهاد که پس از وی به مدارس نظامیه شهرت یافت . کتاب سیاست نامه اثر اوست . سیاست نامه :‌
کتاب است به زبان فارسی و اثر خواجه نظام الملک می باشد .
این کتاب 50 فصل دارد و حاصل تجربیات چند ساله ی نظام الملک وزیر و دانشمند سلجوقیان است . معنای واژگان دشوار مشاورت = مشورت و هم فکری متفق = هماهنگ ، هم بسته ، موافق
قوی رای = فکر و اندیشه قوی داشتن فضیلت = برتری
تمام عقلی = عاقل بودن ، خردمند بودن پیش بینی = آگاهی
ضعیف زایی = عاقل نبودن ، نادانی ولایت = سرزمین ، شهر
تدبیر = چاره اندیشی ، راه حل ،‌مشورت
کند فهم = کسی که هوش و استعداد کمتری دارد
معجزات = کارهای شگفت انگیز که دیگران قادر به انجام آن نباشند یاد آوری شکل فعل امر از گذشته تا امروز تغییر کرده است . مثل :
همی طلب = بطلب
همی دار = بدار محمد تقی بهار ( 1330 – 1266 ه . ش )
بهار در مشهد بدنیا آمد . او تحصیلات مقدماتی را نزد پدر فرا گرفت و از مکتب نیشابوری نیز بهره مند شد . بهار از کودکی شعر می سرود . نخستین اشعار سیاسی و اجتماعی خود را در روزنامه ی خراسان به چاپ رسانید . او دوران زندگی خود را به مطالعه ، تدریس ، پژوهش و مبارزه با حکومت ظالم زمان خود گذراند و در سال 1330 هجری شمسی از دنیا رفت . برخی آثار او عبارتند از :
سبک شناسی ، تاریخ احزاب سیاسی ، دیوان اشعار و ... .
پدرش ملک الشعرای آستان قدس رضوی بود و این مقام پس از درگذشت وی به بهار رسید . پایان...